ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนิรมลชุมพร

โรงเรียนอนุบาลนิรมลอยู่ที่ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2518 ใบอนุญาตเปิดโรงเรียน เลขที่ 2/2518 โดยมีนายจิ๋ว โลกวิทย์ เจ้าของโรงเรียนที่ดิน และเป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนิรมลขึ้นที่ ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี นางสาวประไพ สุขะกูล เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลนิรมล โรงเรียนนี้จัดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรเทียบ โดยมีวิชาเลือกเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 2 รับนักเรียนไปกลับ ทั้งชายและหญิงอายุต่ำกว่า 3 ปีครึ่ง อย่างสูง 6 ปีครึ่ง ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ทั้งหมด 70 คน โดยมีรถรับส่งนักเรียน 1 คัน มีทะเบียนรถ ก.จ.07434 ปีการศึกษา 2518 นี้รับนักเรียนอนุบาล 1 เท่านั้น วันแรกที่เปิดโรงเรียนคือวันที่ 2 มิถุนายน 2518 รับนักเรียนได้ 31 คน ชาย 20 คน หญิง 11 คน กิจการของโรงเรียนดำเนินไปพอใช้ได้เนื่องจากเป็นปีแรก และอยู่ในระหว่างปรับปรุงโรงเรียน มีการปรับปรุงสนาม และห้องเรียน เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

มีซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 1 โดยมีนางสาวบุปผา พลอยจินดา และ ซิสเตอร์สวิง ทัพศาสตร์ เป็นผู้ช่วยดูแลในทุกด้าน

เนื่องด้วยผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า อาคารเรียนหลังเก่าไม่สู้สะดวกในการดำเนินงาน จึงได้ขอให้เจ้าของอาคารเรียนเปลี่ยนอาคารเรียน และเจ้าของโรงเรียนได้อนุมัติอาคารเรียนหลังใหม่ และผู้จัดการได้ขออนุญาตย้ายอาคารเรียนตามระเบียบ

ซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล

ปีการศึกษา 2519

เปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้น คือชั้นอนุบาล 2 โดยมีซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 2 เป็นทั้งครูใหญ่และผู้จัดการ ซิสเตอร์ประทุมวัลย์ กิจแก้ว เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน อนุบาล 1 35 คน ชั้นอนุบาล 2 35 คน นางสาวบุปผา พลอยจินดา และซิสเตอร์สวิง ทัพศาสตร์ ย้ายไปต่างจังหวัด และได้บรรจุซิสเตอร์ประทุมวัลย์ กิจแก้ว แทน กิจการของโรงเรียนดำเนินไปด้วยดี

ปีการศึกษา 2520

ขออนุญาตขยายชั้นเรียน และขออนุญาตรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 105 คนโดยจัดให้เป็นชั้นอนุบาล 2 1 ห้อง 35 คน อนุบาล 1 2 ห้องเรียน ห้องละ 35 คน และสมัครครูเพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือ ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู เข้าทำการสอนในโรงเรียน

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2520ซิสเตอร์ประไพ สุขะกูล ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ เนื่องจากย้ายที่อยู่ เจ้าของโรงเรียนจึงได้ขออนุญาตบรรจุ ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู เป็นผู้จัดการและครูใหญ่แทน และได้บรรจุครูเพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือนางสาวบุญยืน ศิริมงคล ต่อมาเห็นว่าเพื่อการดูแลนักเรียนให้ได้ผลดีขึ้น จึงได้บรรจุซิสเตอร์มาลี ธรรมอุปกรณ์ เข้าเป็นครูในโรงเรียนนี้ด้วย
ท่าคาเร็ตโต

ปีการศึกษา 2521

มีนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีครู 4 คน จัดชั้นเรียนเป็น 3 ห้องเรียน อนุบาล 2 มีนักเรียน 35 คน ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน และในภาคปลายได้บรรจุซิสเตอร์สวิง ทัพศาสตร์ เป็นครูพิเศษ เพื่อให้การสอนดีขึ้นและได้ผลมากขึ้น

ปีการศึกษา 2522

    กิจการของโรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2522

  1. เปลี่ยนเจ้าของโรงเรียนจากนายจิ๋ว โลกวิทย์ เป็นมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี ฯพณฯเปโตร คาเร็ตโต ประธานคาทอลิก สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าของโดยตำแหน่ง และมีบาทหลวงสนอง ช้อนทอง เป็นผู้แทนเจ้าของโรงเรียน และมีการมอบอำนาจ ให้ลงนามได้แทนเจ้าของโรงเรียน และมีหน้าที่ดูแลกิจการของโรงเรียน
  2. ขยายกิจการของโรงเรียนจากประเภทอนุบาลเป็นประเภทประถมศึกษา
  3. เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดปีละชั้นสำหรับปีการศึกษา 2522 นี้เปิดชั้นประถมปีที่ 1 เพิ่มขึ้น
  4. ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ 234 คน
  5. เปลี่ยนแปลงระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
  6. เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน
  7. จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้อง ใช้โรงพละเป็นห้องเรีย จำนวนสองห้อง เก่ามีแล้ว 4 ห้อง รวมเป็น 6 ห้อง
  8. จำนวนครูทั้งหมด 8 คน บรรจุใหม่ 3 คน คือ นางสาวสุนิดา ศิริมงคล นางสาวพรทิพย์ เหมบุตร และนางสาววันเพ็ญ วัฒนพันธุ์ ลาไปศึกษาต่อ 1 คน คือ ซิสเตอร์มาลี ธรรมอุปกรณ์
ปี 2523

ปีการศึกษา 2523

มีนักเรียนทั้งหมด 223 คน นักเรียนชาย 99 คน นักเรียนหญิง 124 คน จัดห้องเรียนเป็น 6 ห้องเรียน อนุบาล 2 1 ห้อง นักเรียน 31 คน ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องละ 38 คน ชั้นเตรียมอนุบาลจำน วน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน เปลี่ยนประเภทโรงเรียนโดยยุบชั้นประถมศึกษา และเปิดทำการสอนเฉพาะชั้นระดับอนุบาลเท่านั้น เปลี่ยนประเภทเป็นประเภทอนุบาลตามเดิม

ปีการศึกษา 2524

ซิสเตอร์ราตรี โลกวิทย์ เป็นผู้จัดการแทนซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู จำนวนนักเรียน 234 คน ครู 8 คน มีการปรับปรุงอาคารเรียนชั้นล่างซึ่งเดิมกั้นด้วยกระเบื้องฝ้า เป็นก่อซีเมนต์และทาสีห้องเรียนทั้งห้อง

ปีการศึกษา 2525

ขยายอาคารเรียนเพิ่ม โดยต่อเติมเป็น 3 ชั้น ชั้น 2 – 3 เป็นห้องพักครู หอพักนักเรียนประจำ ชั้นล่างเป็นห้องเรียน มีนักเรียน 228 คน ครู 10 คน

ปีการศึกษา 2526

ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ 320 คน มีนักเรียน 234 คน จำนวน 8 ห้องเรียน ครู 11 คน

ปีการศึกษา 2527

มีนักเรียน 260 คน ครู 11 คน

ปีการศึกษา 2528

ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยเพิ่มทีละชั้น นักเรียน 314 คน ครู 12 คน

ปี 2529

ปีการศึกษา 2529

ซิสเตอร์ประทุมวัลย์ กิจแก้ว เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ แทนซิสเตอร์ราตรี โลกวิทย์ บรรจุซิสเตอร์เรณู จวบสมัย เป็นครูใหม่ เปิดรับนักเรียนชั้นประถมจำนวน 2 ห้องเรียน โดยใช้โรงพลศึกษาของโบสถ์เซนต์ปอลเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จำนวนนักเรียน 432 คน ครู 14 คน และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถม ในบริเวณที่ดินของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โดยให้ชั้น 2 – 3 เป็นห้องเรียน ส่วนชั้นล่างเป็นโรงพละ โรงครัว และที่จำหน่ายอาหาร ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ 450 คน และเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนระดับประถมศึกษาเป็นปีละ 1,200 บาท

ปีการศึกษา 2530

ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู เป็นครูใหญ่ ซิสเตอร์ลัดดา ช้อยเครือ ดูแลครัวประถม ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ 625 คน ปีนี้เริ่มเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อีก 2 ห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 3 ห้องเรียน มีห้องเรียนทั้งหมด 18 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 615 คน ครู 25 คน วันที่ 26 ธันวาคม ทำพิธีเปิดอาคารใหม่ที่มีชื่อว่า “อาคารคาเร็ตโต”

ปีการศึกษา 2531

ซิสเตอร์ลัดดา ทศไพสนธิ เป็นครูใหญ่แทน ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู ขอรับนักเรียนเพิ่มจากเดิม 625 คน เป็น 820 คน จัดเปลี่ยนชั้นอนุบาลเป็น 3 ปี ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนอนุบาลชั้นละ 4 ห้อง เป็น ป.1 จำนวน 3 ห้อง ป.2 จำนวน 3 ห้อง และ ป.3 จำนวน 3 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 779 คน ครู 26 คน

ปี 2532

ปีการศึกษา 2532

เดือนสิงหาคม ซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูรเป็นผู้จัดการแทนซิสเตอร์ประทุมวัลย์ กิจแก้ว ซึ่งย้ายไปประจำที่โรงเรียนธิดาแม่พระ มีการบรรจุครูเพิ่มอีก 6 คน

ปีการศึกษา 2533

มีนักเรียนทั้งหมด 1,115 คน ชาย 556 คน หญิง 559 คน ครู 38 คน

ปีการศึกษา 2534

เปิดการศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้องเรียน รับครูเพิ่มจำนวน 5 คน มีซิสเตอร์ประทุมวัลย์ กิจแก้ว เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 1,287 คน ครู 39 คน

ปีการศึกษา 2535

ซิสเตอร์เจนตา รัตนศักดิ์ชัยชาญ ดูแลนักเรียนประจำแทนซิสเตอร์ดารณี ยนปลัดยศ ซิสเตอร์แบร์นาแด็ตมาช่วยงานที่ชุมพรด้วย ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ 1,560 คน รับครูเพิ่ม 9 คน

ปีการศึกษา 2536

ขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น 5 ห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็น 4 ห้องเรียน ได้รับครูเพิ่มจำนวน 9 คน นักเรียนทั้งหมด 1,656 คน ครู 49 คนซิสเตอร์นงค์การักษ์ ทองอำไพ มาช่วยงานแพร่ธรรม

ปีการศึกษา 2537

รับครูเพิ่มจำนวน 16 คน มีนักเรียนทั้งหมด 1,774 คน ครูจำนวน 59 คน เริ่มสร้างอาคารใหม่ 4 ชั้น

ปีการศึกษา 2538 - 2539

ขอขยายความจุนักเรียนจากเดิม เพิ่มอีก 720 รวมทั้งสิ้น 2,280 คน มีนักเรียนทั้งหมด 1,997 คน ครูทั้งหมด 69 คน

ปีการศึกษา 2540

เริ่มสร้างอาคารอนุบาลใหม่ ขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จาก 5 ห้อง เป็น 6 ห้อง และประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จาก 4 ห้อง เป็น 5 ห้องขยายห้องเรียนอนุบาล 3 จาก 6 ห้อง เป็น 7 ห้อง ปีนี้มีนักเรียน 2,138 คน ครูทั้งหมด 71 คน

ปี 2532

ปีการศึกษา 2541

มีซิสเตอร์อารยา ภานุศรี เป็นครูใหญ่ และซิสเตอร์จรัสพรรณ บุตรเจริญ เป็นผู้จัดการ มีนักเรียน 2,033 คน ครู 73 คน

ปีการศึกษา 2542

ปีนี้มีการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน เป็นหินกรวดอัดแน่นตลอดทางเข้าและปรับปรุงซ่อมแซมสร้างกำแพงโรงเรียนพร้อมทำป้ายชื่อใหม่

ปีการศึกษา 2543

ซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร เป็นครูใหญ่ และซิสเตอร์วีนา ชุนฟ้ง เป็นผู้จัดการ ปีนี้เริ่มใช้อาคารใหม่ “ปีติมหาการุญ” (พิธีเปิด-เสก วันที่ 9 ธันวาคม 2543) เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากอนุบาลนิรมล เป็นนิรมลชุมพร อักษรย่อ น.ม.ช. ได้รับอนุญาตความจุนักเรียน 3,750 คน และขยายชั้นเรียนระดับมัธยมต้น โดยเริ่มจากชั้น ม.1 นักเรียนทั้งหมด 1,917 คน ครู 88 คน

ปีการศึกษา 2544

ปีนี้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2543 – 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทั้งหมด 2,115 คน ครู 89 คน

ปีการศึกษา 2545 - 2546

จำนวนนักเรียน 2,531 คน ครู 93 คน

ปี 2547

ปีการศึกษา 2547

ในปีนี้ได้ทำการเปิดอาคารมารีอาเป็นทางการ ซึ่งใช้เป็นห้องประกอบการทั้งหลัง ได้ทำการเสกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 และนอกจากนี้ได้เปิดศาลาที่พักผู้ปกครอง (ศาลาชุมพาบาล) พร้อมกันนี้โรงเรียนกำลังก่อสร้างสระว่ายน้ำ และเปิดใช้เป็นการถาวรในเดือนกันยายน ทั้งนี้โรงเรียนได้บรรจุหลักสูตรวิชาว่ายน้ำ ทุกระดับชั้น

ปีการศึกษา 2548

โรงเรียนได้ขยายพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนไปจนถึงลำคลอง และก่อสร้างอาคารเนอสเซอรี่เป็นอาคารถาวร และได้ทำพิธีเปิดเสกอาคารเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ได้รื้อถอนโบสถ์หลังเก่า เพื่อสร้างใหม่ที่ได้มาตรฐาน มีพิธีวางศิลาฤกษ์โดย นายพินัย อนัตพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ปีการศึกษา 2549

ซิสเตอร์อุษา พรศิริกาญจน์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนเปิดหลักสูตร Intensive English Program ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4 และมัธยมศึกษาปีที่ มีนักเรียนทั้งหมด 2,783 คน ครู 116 คน

ปีการศึกษา 2550

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานทะเบียน ห้องสารสนเทศ และห้องพักครู สร้างสวนหย่อมบริเวณภายในโรงเรียน และเดือนกรกฎาคม มีพิธีเสกวัดนักบุญเปาโลกลับใจ

ปีการศึกษา 2551

ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ เป็นครูใหญ่ และได้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และ ศิลป์ – คำนวณ ติดตั้ง Project และเครื่องปรับอากาศ ในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2552

ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ โดยมีซิสเตอร์อุษณีย์ เหมบุตร ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมิน สมศ.รอบที่ 2 และได้เข้ารับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553 ในปีนี้ได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่ม ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และ ศิลป์ – คำนวณ มีนักเรียนทั้งหมด 2,756 คน คุณครูจำนวน 121 คน มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ปี 2553

ปีการศึกษา 2553

เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่ม ได้แก่ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และ ศิลป์ – คำนวณ และวันวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ณ ศาลาดุสิตตาลัย และในวันที่ 1 กันยายน 2553 ได้จัดริ้วขบวนพาเหรด เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสที่ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนได้จัดทำที่จอดรถสำหรับบุคลากรครู มีการขยายห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 มีนักเรียนทั้งหมด 2,798 คน คุณครู 121 คน มีการต่อเติมหลังคาสูงของอาคารปีติมหาการุญ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีเด่นการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ซิสเตอร์วีนา ชุนฟ้ง เป็นผู้จัดการโรงเรียน และซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ โรงเรียนเป็นศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 จังหวัดชุมพร มีนักเรียนทั้งหมด 2,944 คน คุณครู 124 คน ใช้ระบบการจัดการเป็นระบบ MAS SCHOOL ติดตั้งระบบ Wifi

ปี 2556

ปีการศึกษา 2555

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารคาเร็ตโต อาคารไมเคิ้ล วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากหน่วยประเมินบริษัทศูนย์เพิ่มพูนคุณภาพการศึกษา จำกัด ผลการประเมินได้รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มีการลงเครื่องเล่นใหม่สำหรับนักเรียนปฐมวัย วันที่ 16 พฤศจิกายน ได้มีการจัดงานกตัญญุตา – สมโภช 75 ปี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

ปีการศึกษา 2556

ซิสเตอร์สายทิพย์ บุญถนอม รับตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียน ลงเครื่องเล่นใหม่สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ปรับระบบสระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือ

ปีการศึกษา 2557

ปรับปรุงห้องแผนการเรียน IEP ติดเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งโทรทัศน์ เปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อน ทำหลังคาสูงหน้าอาคารไมเคิ้ล